Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

Kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Thứ tư - 18/05/2016 13:49

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

***

 Số: 03 KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Tiền Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2016


KẾ HOẠCH

Về việc bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới

“Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

--------------

 

Căn cứ Kế hoạch số 425-KH/TĐTN-TCKT ngày 10/12/2015 của Tỉnh Đoàn Tiền Giang về việc bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”;

Ban Thường vụ Đoàn trường lập Kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với các đoàn viên mới được kết nạp; qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên, hội viên Hội Sinh viên.

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở cơ sở.

- Thông qua đợt kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, rà soát các cơ sở Đoàn nơi không phát triển được đoàn viên mới, để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh phong trào thanh niên ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng quy trình kết nạp, nâng cao chất lượng thanh niên ưu tú vào Đoàn, coi trọng phẩm chất đạo đức, kết quả học tập, công tác.

- Gắn việc kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”với việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, xây dựng chi đoàn mạnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cấp bộ Hội Sinh viên cùng cấp; các phòng, ban, khoa, tuyên truyền về chặng đường lịch sử 85 năm vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, nhà trường, đơn vị; giới thiệu các tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác tại đơn vị.

- Tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đoàn viên tiêu biểu lớp trước: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi …; qua đó, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước đã chọn.

2. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng

2.1. Công tác tạo nguồn

- Chi đoàn, liên chi Đoàn chủ trì, phối hợp với các cấp bộ Hội Sinh viên cùng cấp rà soát chất lượng, số lượng thanh niên, hội viên đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn. Tiến hành phân loại, đánh giá, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên. Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, hội viên vào Đoàn.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, các đội nhóm, câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện, môi trường cho thanh niên, hội viên Hội Sinh viên rèn luyện, phấn đấu; qua đó, lựa chọn bồi dưỡng thanh niên, hội viên tiên tiến để kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”.

- Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn, đa dạng thành phần đoàn viên kết nạp mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên Hội Sinh viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm.

- Phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên, hội viên để tổ chức Đoàn xem xét, kết nạp. Đây là một trong nhữn tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn, đoàn viên và tổ chức Doàn.

2.2. Công tác bồi dưỡng

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về tổ chức Đoàn cho thanh niên tiên tiến, hội viên. Báo cáo viên phải là cán bộ Đoàn cấp Liên chi đoàn trở lên, có kiến thức, hiểu biết về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và có năng lực tuyên truyền, có nhiều năm hoạt động, gắn bó với tổ chức Đoàn.

- Đăng tải trên website, hệ thống thông tin của các cấp bộ Đoàn: “Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; “Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; “6 Bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên”;“Nghiệp vụ công tác đoàn viên”; “Cẩm nang bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn”.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng tập trung vào các hiểu biết cơ bản về Đoàn Thanh niên. Bài viết yêu cầu ngắn gọn, súc tích, không sao chép (có thể kiểm tra, đánh giá bằng hình thức vấn đáp).

3. Tổ chức kết nạp đoàn viên:

Thực hiện theo Hướng dẫn số 16-HD/TĐTN -TCKT ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang về hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác Đoàn viên.

4. Công tác bồi dưỡng, quản lý đoàn viên sau kết nạp

 - Sau khi kết nạp, cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng Đoàn viên thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thực tiễn của Đoàn; tổ chức nghiên cứu, học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức đăng ký rèn luyện đoàn viên; thông tin thường xuyên cho Đoàn viên nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nhà trường, đơn vị, thông tin thời sự trong nước và quốc tế.

- Ban Chấp hành chi đoàn giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện và sở trường của từng Đoàn viên, tạo môi trường để Đoàn viên mới được kết nạp rèn luyện và tiếp tục phấn đấu (giao phụ trách phần việc hoặc một số nội dung sinh hoạt chi đoàn hàng tháng...).

- Thực hiện công tác quản lý Đoàn viên sau kết nạp theo Hướng dẫn số 16-HD/TĐTN-TCKT ngày 30/12/2013 của Tỉnh Đoàn Tiền Giang; trong đó, tập trung thực hiện hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên của chi đoàn, liên chi đoàn: Mỗi chi đoàn có một Sổ Chi đoàn; mỗi Đoàn viên có Thẻ và Sổ Đoàn viên; Chi đoàn ghi nhận xét ưu, khuyết điểm đối với Đoàn viên hàng năm (Đoàn trường ký và đóng dấu xác nhận).

- 100% chi đoàn, liên chi đoàn mở danh sách quản lý và cập nhật tình hình Đoàn viên trên phần mềm MS-Excel để tiện cập nhật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Chỉ đạo, kiểm tra các cấp bộ Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện; tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm và kết hợp trong các đợt kiểm tra chuyên đề theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 và năm 2016.

- Sơ kết kết quả triển khai kết nạp“Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

- Phân công thành viên Ban Thường vụ phụ trách liên chi Đoàn trực thuộc theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Giao cho Văn phòng Đoàn trường là bộ phận thường trực tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện; thiết kế mẫu cơ sở dữ liệu tin học quản lý đoàn viên bằng MS-Excel áp dụng thống nhất cho hệ thống Đoàn nhà trường.

2. Các liên chi Đoàn trực thuộc

- Rà soát nguồn, xác định chỉ tiêu kết nạp đoàn viên của đơn vị trong từng đợt thi đua và cả năm. Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới đảm bảo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc và ý nghĩa.

- Đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới về Văn phòng Đoàn trường.

- Phân công cán bộ theo dõi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên của các chi đoàn trực thuộc.

- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tin học quản lý đoàn viên bằng MS-Excel.

- Mỗi Liên chi Đoàn chọn ít nhất 03 chi đoàn để chỉ đạo điểm gửi về Văn phòng Đoàn trường để tổng hợp, theo dõi.

- Thực hiện báo cáo chuyên đề bồi dưỡng, kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gửi Văn phòng Đoàn trường đúng hạn (báo cáo Quý trước ngày 5 tháng cuối Quý; báo cáo tổng kết trước ngày 01/10/2016).

3. Tiến độ thực hiện

Tổ chức bồi dưỡng, kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” thực hiện tập trung theo 3 đợt:

3.1. Đợt 1: Dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2016) và 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

3.2. Đợt 2: Dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016).

3.3. Đợt 3: Dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề nghị Ban Chấp hành các liên chi Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai và báo cáo sơ kết, tổng kết công tác bồi dưỡng kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đúng quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Tỉnh Đoàn TG;

- TT ĐU Trường ĐHTG;

- BTV ĐTN, BTK HSV;

- BCH LCĐ trực thuộc;

- Lưu: VP ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

 

Đinh Quốc Cường

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Văn nghệ

Thời khóa biểu

  • TKB HK2
    TKB Phụ đạo K12Tải về
  • TKB HK1
    TKB HK1 (áp dụng từ ngày 16/3)Nhấn vào đây để tải về

Thổng kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 57


Hôm nayHôm nay : 2918

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 358765

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9365218